Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 16/04/2024.

ILVO hecht als beheerder van het DjustConnect platform veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer en streeft een kwaliteitsvolle verwerking van je persoonsgegevens na.

In onze Privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ILVO in kader van jouw gebruik van DjustConnect.

Hierna vind je een beknopte samenvatting van onze Privacyverklaring. De volledige Privacyverklaring vind je hier terug.

Meer info over het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën die worden gebruikt in DjustConnect en op de website kunt u in onze Cookieverklaring terugvinden.

Wie zijn wij icoon

Wie zijn wij?

Eigen Vermogen van Het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek, kortweg EV ILVO.

Adres: Burgemeester Van Gansberghelaan 92 bus 1, 9820 Merelbeke, België
Telefoonnummer: +32 (0)9 272 25 00
Ondernemingsnummer: 0262.172.489

Verwerking icoon

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens en waarom?

Om het DjustConnect portaal optimaal te laten functioneren kunnen bepaalde gegevens van jou verwerkt worden door ILVO (al dan niet in opdracht van de Data Aanbieder of Data Afnemer). Hierbij maken we onderscheid tussen:

Persoonsgegevens die door ILVO verwerkt worden in opdracht van Data Aanbieder en Data Afnemer en waarvoor de Data Aanbieder en de Data Afnemer verantwoordelijk zijn:

 • Gegevens die via het DjustConnect-platform gedeeld worden (Agrovoedingsdata)
 • Gegevens die nodig zijn om een Data Aanvraag in te dienen. Om de Data Aanvraag aan de juiste Landbouwbedrijven te kunnen voorleggen, identificeert de Data Afnemer de Landbouwbedrijven aan wie hij de Data Aanvraag wil voorleggen, en de Data Aanbieder de landbouwbedrijven wiens Agrovoedingsdata kunnen worden aangeboden aan de hand van hun identificatienummers.

De rechtsgrond op basis waarvan de agrovoedingsdata uitgewisseld worden is je toestemming, verkregen via het platform.

Een overzicht van welke Agrovoedingsdata worden uitgewisseld, door welke bedrijven en met welk doel, vind je in je persoonlijke DjustConnect-dashboard onder ‘data-aanvragen beheren’.

Persoonsgegevens die door ILVO zelf verwerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Identificatie- en contactgegevens bij registratie (naam, voornaam, e-mail, identificatienummer(s) en KBO-nummer)
 • Bij registratie als landbouwbedrijf worden productie-eenheidsnummer, beslagnummer, vestigingsnummer en leveraarsnummer opgehaald bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij om je bedrijf voldoende nauwkeurig te identificeren. Een overzicht vind je in je DjustConnect-dashboard.
 • Gebruiksgegevens (toestemmingen, transactiegegevens, loggegevens, …).
 • Technische gegevens (IP-adres van de Data Afnemer, bestandtypes, API gebruik, informatie systeemfouten en crashes,…)
 • Contactgegevens wanneer je ons contacteert via het contactformulier op de Website of telefonisch (naam, voornaam, KBO-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, …)

Deze persoonsgegevens kunnen enkel worden gebruikt voor de beschreven doeleinden. Per doeleinde wordt de rechtsgrond vermeld op basis waarvan ILVO de persoonsgegevens verwerkt.

Klik hier voor het volledige overzicht.

Persoonsgegevens delen

Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

In het kader van (de continuïteit van) de dienstverlening kunnen de gegevens wel gedeeld worden met:

 • Onze verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur en – diensten (IT-dienstverleners, hosting provider, externe dienstverleners, advocaten, professionele raadgevers van ILVO,…).
 • Potentiële of toekomstige kopers van DjustConnect van ILVO)
 • De agrovoedingsgegevens die via het DjustConnect-platform gedeeld worden, worden verder nooit gedeeld met anderen.

Enkel jij en de personen (Data Afnemers) die je zelf machtigt, hebben toegang tot jouw gegevens. Deze toegang wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke in het kader van de concrete data-aanvraag tussen data-aanbieder, data-afnemer en de betrokken landbouwbedrijven.

Waar deze derden optreden als verwerkers, zorgt ILVO voor de nodige contractuele waarborgen.

Persoonsgegevens rechten icoon

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om je gegevens in te kijken
 • Recht om je gegevens aan te passen
 • Recht om je toestemming in te trekken
 • Recht op vergetelheid
 • Recht om je gegevensverwerking te beperken
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
 • Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit

In de volledige Privacyverklaring lees je hoe je deze rechten kan uitoefenen.

Data opslag en beveiliging icoon

Hoe worden je gegevens bewaard en beveiligd?

We nemen maatregelen om je gegevens te beschermen.

Deze maatregelen houden rekening met de nieuwste technologieën en zijn aangepast voor de soort gegevens, de context van de verwerking en het doel ervan. We voorzien binnen de perken van haar verantwoordelijkheden het hoogste niveau van beveiliging voor de opslag en doorgifte van 'commercieel gevoelige informatie' in de zin van de toepasselijke wet (Verordening EU/2022/868 (Data Governance Act)).

Kalender icoon

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn verschilt afhankelijk van de verwerking. De volledige Privacyverklaring geeft concrete info over de bewaartermijnen afhankelijk van de verwerking.

Je kan op elk moment je registratie op DjustConnect ongedaan maken (en je account laten verwijderen) door een eenvoudig verzoek te sturen naar info@djustconnect.be.

Wijzigingen icoon

Mogelijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen de Privacyverklaring wijzigen om aan te passen aan nieuwe diensten of wettelijke vereisten, waarbij veranderingen meteen van kracht zijn na publicatie.

Het wordt aangeraden regelmatig de meest recente versie te bekijken. De laatste wijzigingsdatum staat bovenaan de Privacyverklaring en bovenaan deze pagina vermeld.

Info icoon

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

ILVO:

Functionaris voor gegevensbescherming:

Toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit